SUT Faculty member & Staff

  1. รายละเอียดและขั้นตอนการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทำหนังสือเดินทางราชการ (Passport)
    รายละเอียดOfficial Passport
    ดาวน์โหลด
  2. รายละเอียดและขั้นตอนการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการขอตรวจลงตรา (Visa) รายละเอียด
    รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรบัการตรวจลงตรา รายละเอียด

 

3. รายละเอียดและขั้นตอนการอำนวยความสะดวกในการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ รายละเอียด

4. ผังขั้นตอนการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯในการเดินทางไปเยือน หารือความร่วมมือกับต่างประเทศ รายละเอียด

5. รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการให้ทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุน 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน (SUT-PhD ASEAN Scholarship) รายละเอียด

6. ผังขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ทุนต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา มทสรายละเอียด

7. รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ (MoUรายละเอียด

8. รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการติดตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใกล้หมดระยะเวลาตามข้อตกลง (ต่ออายุ MoU) รายละเอียด

9. รายละเอียดและขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ รายละเอียด

10. รายละเอียดและขั้นตอนการประสานรับนักศึกษาทุนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) รายละเอียด

11. รายละเอียดและขั้นตอนการส่งนักศึกษา มทส. เข้าร่วม Tri-University International Joint Seminar and Symposium รายละเอียด

12. รายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ รายละเอียด

13. รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินโครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย รายละเอียด

14. รายละเอียดและขั้นตอนการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวStudent Exchange Inbound and Outbound) รายละเอียด

15. คู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติและขั้นตอนการประสานงานกับศูนย์สหกิจศึกษานานาชาติ  ดาวน์โหลด

visaforccop