For SUT Thai Student

สำหรับนักศึกษา มทส. ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ (in Thai)

  1. นักศึกษา มทส. ที่จะเดินทางไปต่างประเทศและประสงค์ให้ศูนย์กิจการนานาชาติออกหนังสือรับรองการตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) ถึงสถานทูต กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมเอกสารจำเป็นที่ดังที่แสดงไว้ในแบบฟอร์มให้ครบแล้วยื่นเอกสารที่ศูนย์กิจการนานาชาติ เมื่อศูนย์ฯดำเนินการแล้วเสร็จจะไปประสานให้นักศึกษารับเอกสารเพื่อดำเนินการในการขอวีซ่าต่อไป  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม