ผู้บริหาร มทส. เข้าร่วมประชุม AUAP

 

ในระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย เดินทางไปเข้าร่วมประชุม The 1st AUAP and IFCU Joint International Conference และ The 16th AUAP General Conference ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จังหวัดชลบุรี ::: ภาพข่าว :::