สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน

ศาสตราจารย์ ดร. หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นำคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไปพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัย ศึกษาดูงานและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ Kobe University, Japan และ National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 6-11 ธันวาคม 2561  รายชื่อคณะเดินทางมีดังนี้

 1. ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง  เตียอำรุง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์
 3. ศ. ดร.ปิยะดา  อลิณาณ์ ต้นตสวัสดิ์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  บุญอนันธนสาร
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  ยงสวัสดิกุล
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ บุญทาวัน
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  เหลืองลาวัณย์
 8. นางสาววรางค์  วีระนาาคินทร์
 9. นายเฉลิมชัย  หอมตา
 10. นายกฤษณ  ทองทับ
 11. นายวิทิต  แสนขวา
 12. ดร. ลำไพร  ศรีธรรมมา