โรงเรียน รสว. มทส. จับมือ Myddelton College สหราชอาณาจักร ร่วมพัฒนาหลักสูตรและแลกเปลี่ยนกิจกรรมบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ (รสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารัมภ์ บุญมี รักษาการแทนหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Myddelton College ประเทศสหราชอาณาจักร โดย Continue Reading

มทส. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Akita University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์  รอ. ดร.กนกนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล นำคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับMr. Continue Reading