SUT signs MoU with Johns Hopkins University, USA

Suranaree University of Technology (SUT) signed a memorandum of understanding between the School of Nursing, Johns Hopkins University in the United States and the School of Nursing, Suranaree University of Technology, (Memorandum of Understanding between Johns Hopkins University on behalf of its School of Nursing and Suranaree University of Technology, Institute of Nursing) effective February 1, 2022 Continue Reading

โรงเรียน รสว. มทส. จับมือ Myddelton College สหราชอาณาจักร ร่วมพัฒนาหลักสูตรและแลกเปลี่ยนกิจกรรมบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ (รสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารัมภ์ บุญมี รักษาการแทนหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Myddelton College ประเทศสหราชอาณาจักร โดย Mr. John Perry ผู้แทนการรับสมัครประจำภูมิภาคเอเชียนตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เสริมศักยภาพภาพครูและนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของ ทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศรีวิวัฒน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มทส. จังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารัมภ์ Continue Reading

มทส. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Akita University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์  รอ. ดร.กนกนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล นำคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับMr. Tadanari Ishii Chairman of Akita-Kingdom of Thailand Friendship association และ Mr. Kazushi Sasabuchi Senior Executive Managing Director and Board Member Continue Reading