นักศึกษา มทส. เข้าร่วมประชุมนานาชาติ 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2019 at Jiangsu University (JSU), China.

รายชื่อนักศึกษาที่เดินทางไปเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบการบรรยาย ในที่ประชุม The 26th Tri-U) will be held during Oct. 20-24, 2019 at Jiangsu University (JSU), China ดังนี้ 1.  นางสาวชุณี หัสรังค์ รหัสนักศึกษา M5870011   ศึกษาหลักสูตรมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย-แผน ก 2  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2. นางสาวณาตยา ทองพรม รหัสนักศึกษา M5930050 ศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์-แผน ก 2  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   ปิดรับสมัคร Continue Reading

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ร่วมบรรยายในงานประชุมวิชาการ ณ Shanghai University of Electric Power (SUEP)

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2561 ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และรอง ผอ. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง เป็นตัวแทน มทส. ร่วมบรรยาย เรื่อง “Mission and Policy Study of Energy in New Era: A case Study in Thailand about Energy Storage” ในงานประชุมวิชาการ International Conference on Energy Development: Cooperation of Continue Reading