Congratulations to Mr. Arfat Ahmad Khan, SUT Alumni

ศูนย์กิจการนานาชาติขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามทส. นาย อาราฟัต อาเหม็ด ข่าน  จากสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยัลเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศ ณ Continue Reading

ศูนย์กิจการนานาชาติจัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ “GIFT EXCHANGE”

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรม Merry Continue Reading