สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ นักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ศึกษา ณ มทส. เข้าเฝ้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ วังสระปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผล สรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ โดยมี ฯพณฯ Ouk Sorphorn เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย พลเอก วิชิต ยาทิพย์ Continue Reading

กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2021

ประมวลภาพกิจกรรม the Merry Christmas and Happy New Year 2021 ณ อาคารวิชาการ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 14.00 น. จัดโดยศูนย์กิจการนานาชาติ คลิก ——————————- ขอเชิญร่วมกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2021 ศูนย์กิจการนานาชาติ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร Continue Reading