สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ นักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ศึกษา ณ มทส. เข้าเฝ้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ วังสระปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผล Continue Reading

Congratulations to Mr. Arfat Ahmad Khan, SUT Alumni

ศูนย์กิจการนานาชาติขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามทส. นาย อาราฟัต อาเหม็ด ข่าน  จากสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยัลเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศ ณ Continue Reading