มทส. เยือน Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia

สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัยระหว่าง Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) และ มทส. ที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา และจากการหารือโดยผู้บริหารระดับสูงของ ITS กับผู้บริหาร มทส. ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 เพื่อหารือถึงแนวทางในการขยายการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และการสร้างความเป็นสากล      ทางมหาวิทยาลัยฯ โดย ศูนย์กิจการนานาชาติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนส่งเสริมวิชาการ ส่วนกิจการนักศึกษา Continue Reading

CommTECH Integrated Initiative 2017

Under the Academic Cooperation Agreement between SUT & Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia, the SUT Institute of Engineering sent two students, Mr. Panig Poowatit, School of Geotechnology and Miss Fuangfah Boonsit, School of Chemical Continue Reading

Four SUT’s students attended CommTech Camp Highlight 2017, Indonesia

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมCommTECH Camp Highlight 2017 ระหว่างวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2560 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย  กิจกรรมดังกล่าวนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายของอินโดนีเซีย โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น เรียนภาษาอินโดนีเซีย ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การเต้นรำ อาหารอินโดนีเซีย และเยี่ยมชมเมืองสุรบายา ศูนย์กิจการนานาชาติดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นางสาวแสงอรุณ ศรีสูงเนิน 2. นางสาวนวพร ศรีทอง 3.  นายสมพล พรมสำลี Continue Reading