นักศึกษา มทส. ได้รับทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี จาก HUHST, China

เมื่่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ แสดงความยินดีกับนักศึกษา มทส. ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาภาษาจีนจำนวน  1 ปี ณ Hunan University of Humanities, Science and Technology, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเรียนการสอนจะเริ่มระหว่างเดือนกันยายน 2561 – สิงหาคม 2562 โดยกำหนดออกเดินทางในวันที่ 11 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Hunan University of Humanities, Continue Reading