นักศึกษา มทส. ได้รับทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี จาก HUHST, China

เมื่่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ แสดงความยินดีกับนักศึกษา มทส. ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาภาษาจีนจำนวน  1 ปี ณ Hunan Continue Reading