UMAP-COIL Joint Program 2020

UMAP International Secretarial ได้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP-COIL Joint Program 2020 ซึ่งรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษา มทส. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://umap.org/programs/umap-coil-program-list/  หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีการลงนามความร่วมมือ (Pledge of Agreement (PoA) กับ UMAP International Secretariat แล้ว