ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการที่ปรึกษาเพื่อการวิจัยและการพัฒนา

ฝ่าย ASEAN Socio-Cultural Community สำนักเลขาธิการอาเซียน เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจัดส่งข้อเสนอโครงการที่ปรึกษาเพื่อการวิจัยและการพัฒนา ในประเด็นย่อย 3 ประเด็น  ได้แก่
1) Climate Change
2) Disaster Management และ
3) Public Health Emergencies
โดยมีกำหนดปิดรับโครงการในวันที่ 6 กันยายน 2564  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asean.org/procurement/