นักศึกษามทส. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd UCUC ณ เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2561 นักศึกษา มทส. จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd UCUC (UUM CMU USM International Students Conference) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ “Industry 4.0” นำเสนอผลงานงานวิชาการในที่ประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจากต่างประเทศทั้งด้านวิชาการและด้านวัฒนธรรม  ::: ภาพข่าว :::
รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้

    1. นางสาวโชติกานต์ ทุ่งกลาง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
    2. นายธเนศพล เพ็งคุ่ย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    3. นายสุวิจักขณ์ เจนปิยพงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์