รายชื่อประเทศได้รับยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางมาประเทศไทย เป็นกรณีพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย-ประกาศกระทรวงมหาดไทย-เรื่อง-กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเด_compressed