ศกน.จัดกิจกรรมจัดการความรู้หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมนานาชาติ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบทะเบียนเอกสารรับ-ส่งในระบบ BOFFICE ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ มีความเข้าใจและสามารถใช้ระบบทะเบียนเอกสารรับ-ส่งในระบบ BOFFICE ในการสืบค้นหาเอกสาร การออกเลขรับ ส่งเอกสาร และแลกเปลี่ยนความรู้