AUAP-PIM GLOBAL LEADERSHIP PROGRAMME 2019

ศูนย์กิจการนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

AUAP-PIM GLOBAL LEADERSHIP PROGRAMME 2019 On “Next Generation Leader in a Disruptive World” Panyapiwat Institute of Management
Bangkok, Thailand August 25 – September 1, 2019

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/open…

ส่งใบสมัคร และสำเนาบัตรนักศึกษาได้ที่ ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี (ณ วันที่เข้าร่วมกิจกรรม)
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้