ศูนย์กิจการนานาชาติไปเยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับทุน ณ HUHST, P.R. China

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และนางสาวหทัยกาญจน  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดินทางไปแสดงความยินดีในวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี ของ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมนักศึกษา มทส. จำนวน 8 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนเพื่อศึกษาภาษาจีน ณ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST)