ผู้แทน มทส. เข้าร่วม Icon Staff 2020

Paragraph 

The Center for International Affairs, Suranaree University of Technology supported staff members to participate in the International Conference for Non-Academic Staff (IconStaff2020) hosted by Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia

The 2 selected supporting staff members are,

  1.  Ms. Sawitree Temsranoi from Research Department, Institute of Medicine
    Present topic: Development of Web Application Towards Research Output, Institute of Medicine, Suranaree University of Technology, Thailand
  1. Mr. Chatchai Muenchanasongkram from Division of Human Resource
    Present topic: Reprofiling Human Resource Management and Development (3R) in a Social Enterprise University based on Integrated Technology and Strategic Data Intelligence Platform: SUT Experiences

The online presentation took place on 3rd November 2020 with 41 participants from 6 countries.

ศูนย์กิจการนานาชาติ เสนอชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการนำเสนอผลงานในที่ประชุมนานาชาติ International Conference for Non-Academic Staff (IconStaff2020) จัดโดย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยนำเสนอบทความและประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน ได้แก่

1.ว่าที่ ร.ต.ญ.สาวิตรี เต็มสระน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานวิจัยสำนักแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หัวข้อการนำเสนอ: Development of Web Application Towards Research Output, Institute of Medicine, Suranaree University of Technology, Thailand

2. นายฉัตรชัย หมื่นชนะสงคราม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัฒนาบุคลากร ส่วนทรัพยากรบุคคล หัวข้อการนำเสนอ: Reprofiling Human Resource Management and Development (3R) in a Social Enterprise University based on Integrated Technology and Strategic Data Intelligence Platform: SUT Experiences