ขอเชิญชวนเยาวชน อายุระหว่าง 18-30 ปีเข้าร่วมโครงการ ASEF Summer University ครั้งที่ 23

มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) ขอเชิญชวนเยาวชน อายุระหว่าง 18-30 ปี ที่สนใจในประเด็นการพัฒนาเขตเมือง เข้าร่วมโครงการ *“ASEF Summer University ครั้งที่ 23 (ASEFSU23) ในหัวข้อ “Liveable Cities for a Sustainable Future” ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564

ASEFSU23 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(1) การสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 11-29 ตุลาคม 2564
(2) Hackathone Challenges วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาความท้าทายของเมือง

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
(one) เป็น นักเรียน/นักศึกษา หรือผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น นักออกแบบ นักพัฒนา นักสื่อสาร อายุระหว่าง 18-30 ปี
(two) มีทักษะภาษาอังกฤษดีมาก (โดยเฉพาะการพูด และการเขียน)
(three) มีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองตลอดโครงการ

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3C5WBGu ภายในวันที่ 29 กันยายน 2564