สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ นักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ศึกษา ณ มทส. เข้าเฝ้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ วังสระปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผล สรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ โดยมี ฯพณฯ Ouk Sorphorn เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริฯ กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน จากนั้น พลเอก อธิคม สุขสมสถาน กราบบังคมทูลเบิกคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จำนวน ๖ ชุด จาก ๔๙ สถาบัน ทั่วประเทศ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนนักเรียนทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๒๐ คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถ่ายทอดสัญญาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากห้องประชุมโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) อาคารเครื่องมือฯ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ นักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริฯ ได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนรวม ๓๑ คน ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สาขาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม และวิศวกรรมโยธา เป็นต้น

แหล่งข่าว: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ… – Suranaree University of Technology | Facebook