Delegation from National Cheng Kung University visited SUT, 29 August 2018

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 Dr. Shiann Far Kung และคณะจาก National Cheng Kung University เดินทางมาเยือนและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มทส. โดยมี รศ. ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และ รศ. ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ยังได้นำคณะไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)   ::: ภาพข่าว :::