อบรมแนะนำการใช้เครื่องมือการแปลและตรวจสอบไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 ศูนย์กิจการนานาชาตินำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดอบรมการใช้เครื่องมือการแปลและตรวจสอบไวยกรณ์ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์และผู้ที่รับผิดชอบการเขียนข่าวเผยแพร่บนสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 83 คน จาก 22 หน่วยงาน ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจากการอบรมศูนย์กิจการนานาชาติได้จัดสรรคโปรแกรม Grammarly ให้แก่หน่วยงานเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานต่อไป

ภาพการอบรมในช่วงเช้า 9.30 น. – 11.00 น.

ภาพการอบรมในช่วงบ่าย 13.30 15.30 น.

——————————————————–

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมแนะนำการใช้เครื่องมือการแปล

ตามแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์กิจการนานาชาติได้กำหนดกิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศ   ความเป็นนานาชาติ โดยการจัดหาเครื่องมือสำหรับการแปลและตรวจสอบไวยากรณ์การเขียนภาษาอังกฤษให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแปลเอกสาร ข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ภาษา และกอปรกับมติที่ประชุมคณะทำงานคณะทำงานออกแบบ พัฒนา และกำกับดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์กิจการนานาชาติแนะนำเครื่องมือการแปลและตรวจสอบความถูกต้องให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์และผู้ที่รับผิดชอบการเขียนข่าวเผยแพร่บนสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดังกล่าวของหน่วยงานสามารถใช้เครื่องมือในการแปลและตรวจสอบไวยกรณ์การแปลได้ ศูนย์กิจการนานาชาติจึงกำหนดจัดอบรมแนะนำการใช้เครื่องมือฯ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เป็นจำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้าเวลา 09.00–11.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.30–15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล 1 ชั้น 2 อาคารรัฐสีมาคุณากร ผู้ที่รับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์และผู้ที่รับผิดชอบการเขียนข่าวเผยแพร่บนสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน เอกสารประกอบการอบรม