New International student orientation

On 31 July 2018,  Assoc. Prof. Dr.Sirapat Boonkrong Acting Director Center for International Affairs welcome New International student and orientation session at Meeting Room Academic 2

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับและเป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ จำนวน 23 คน ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวนี้มาจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมา เวียดนาม เนปาล จีน ไนจีเรีย ศรีลังกา และสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมอาคารวิชาการ 2 ::: ภาพข่าว :::