The 2nd grab a coffee with CIA

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจาการนานาชาติ ประชุมหารือร่วมกับนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่สอง เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุง การบริการหรืองานที่่เกี่ยวข้องต่อไป