มทส. ร่วมแสดงความยินดีกับ Fuzhou University เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 60 ปี


รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ. ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ นางสาวสุมิตรา วิไชยคำมาตย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ Fuzhou University เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 60 ปี และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Fuzhou University ซึ่งมีแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองปริญญา การศึกษาหลักสูตรอบรมด้าน Logistic และขยายการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มทส. ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561

cr: http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20181013 (ภาพ/ข่าว)