ผู้แทน มทส. เข้าร่วมประชุม WTUN ในฐานะสมาชิกองค์กร

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการเข้าร่วมประชุม General Board World Technology University Networks (WTUN) นัดพิเศษในรูปแบบออนไลน์ ในฐานะสมาชิกองค์