มทส. เข้าร่วมประชุมประชุม AUAP Extraordinary Online Executive Board

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี Emeritus Chair of AUAP Advisory Council และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติเข้าร่วมประชุม Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) Extraordinary Online Executive Board ในรูปแบบออนไลน์ โดยรายละเอียดในการประชุม มีการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา และแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดในปีนี้

On Wednesday, 17th March 2021, Professor Dr. Wichit Srisa-an, the President of the University Council, Emeritus Chair of AUAP Advisory Council and Assistant Professor Dr. Veena Phunpeng Acting Deputy Director, Center for International Affairs, attended Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) Extraordinary Online Executive Board online meeting. Details in the meeting mentioned the activities report and the progression of AUAP activities which plan to organize in this year. 

ข่าวโดย: นางสาวสุมิตรา วิไชยคำมาตย์