Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) – for students

สถานทูตฯแคนาดา ประชาสัมพันธ์ทุนของรัฐบาลประเทศแคนาดา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED ประจำปีการศึกษา 2021-2022 ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา โดย Global Affairs Canada เป็นผู้ให้ทุน

ผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุน : นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand or Vietnam

สถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศแคนาดา : นักศึกษา มทส. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถไปแลกเปลี่ยนได้ที่ University of Guelph, University of Victoria ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทุนการศึกษา:

  1. CAD 10,200 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) เป็นเวลาอย่างน้อยสี่เดือนหรือหนึ่งภาคการศึกษาหรือการวิจัยเชิงวิชาการ
  2. CAD 12,700 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) เป็นระยะเวลาห้าถึงหกเดือนของการศึกษาหรือวิจัย หรือ
  3. CAD 15,900 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและวิทยาลัยเป็นระยะเวลาแปดเดือนหรือสองภาคการศึกษาหรือการวิจัยเชิงวิชาการ

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าและ/หรือการศึกษา/ใบอนุญาตทำงาน
  2. ตั๋วเครื่องบินสำหรับผู้รับทุนเฉพาะเส้นทางที่ตรงและประหยัดที่สุดเท่านั้น
  3. ประกันสุขภาพ
  4. ค่าครองชีพ เช่น ค่าที่พัก ค่าสาธารณูปโภค และอาหาร
  5. การขนส่งทางบก รวมทั้งบัตรผ่านขนส่งสาธารณะ และ
  6. หนังสือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาหรือวิจัยของผู้รับ ไม่รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หมดเขตการสมัครภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564