สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หารือความร่วมมือกับ Otago University

Otago University ประเทศนิวซีแลนด์ และหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564  Assoc. Prof. Dr. Philippa Seaton, Director of Centre for Postgraduate Nursing Studies Dr.Virginia Jones, Academic lead for University of Otago’s MNSc pre-registration programme และ Ms. Tam Le, Regional Market Manager (Southeast Asia, International Office) จาก Otago University ประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมด้วยคุณช่อทิพย์ ประมูลผล Country Director และคุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ Director of Education จากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในด้านหลักสูตรปริญญาร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาออนไลน์ การฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาและผู้สอน โดยมี ผศ. ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผศ. ดร.นฤมล สิงห์ดง รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมหารือผ่านการประชุมออนไลน์  ในการนี้ นางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : นางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ