นักศึกษา มทส. ได้รับทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี จาก HUHST, China

เมื่่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ แสดงความยินดีกับนักศึกษา มทส. ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาภาษาจีนจำนวน  1 ปี ณ Hunan University of Humanities, Science and Technology, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเรียนการสอนจะเริ่มระหว่างเดือนกันยายน 2561 – สิงหาคม 2562 โดยกำหนดออกเดินทางในวันที่ 11 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Hunan University of Humanities, Science and Technology เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน ภายหลังจากมีการลงนามความร่วมมือได้มีการดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทุกๆ ปี

รายชื่อนักศึกษา มทส. ที่ได้รับทุน ดังนี้

 

1 นาย ธนวิชญ์ คำสิงห์ B5613267 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
2 นางสาว นลินี อินทร์ท่าฉาง B5620227 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอากาศยาน
3 นางสาว จุฑารัตน์ ศรีพงษ์เสริฐ B5701827 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
4 นางสาว จาริญา เครือน้อย B5708086 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต
5 นางสาว ศิริลักษณ์ ภิญโย B5814312 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
6 นางสาว นิรชา รายณะสุข B5874583 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีการจัดการ (การประกอบการ)
7 นางสาว อลิสา ดลพัฒนชัย B5920372 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
8 นาย อภินันท์ ดีพันธ์ B6001780 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมยานยนต์

 

 CIA SUT


ประกาศรับ (ปิดรับสมัคร)

มหาวิทยาลัย Hunan University of Humanties, Science and Technology เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนรารี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี ระหว่างเดือนกันยายน 2561 – สิงหาคม 2562 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มทส. ทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเรียนฟรี ที่พักฟรี และค่าใช้จ่ายรายเดือน  โดยผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุนรับผิดชอบเฉพาะค่าตั๋วเดินทางไป-กลับเท่านั้น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/LFJxbt ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์กิจการนานาชาติ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 หมดเขตรับสมัครในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ:
1. นักศึกษา มทส. ที่สมัครรับทุนจะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษา มทส. ขณะเดินทางไปศึกษา และนักศึกษาจะต้องดำเนินการลาพักการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยฯ ด้วยตนเอง
2. บุคลากรที่จะสมัครรับทุนฯ จะต้องไปรับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานเพื่อไปศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม INBOX FB: Cia Sut นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี