มทส. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Akita University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์  รอ. ดร.กนกนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล นำคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับMr. Tadanari Ishii Chairman of Akita-Kingdom of Thailand Friendship association และ Mr. Kazushi Sasabuchi Senior Executive Managing Director and Board Member of the Hokuto Bank, Ltd. และคณะ ในโอกาสให้การต้อนรับและลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ฉบับขยายเวลา) ร่วมกันกับ Akita University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก The Hokuto Bank, Ltd. ณ ห้องเลี้ยงรับรองชั้น 11 โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bagnkok

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Akita ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การเดินทางเยือนระหว่างทั้งสองสถาบันเพื่อหารือด้านความร่วมมือและแนวทางในการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ การทำวิจัยร่วมกันระหว่างสองฝ่าย การจัดประชุมสัมมนาร่วมกัน

Akita University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1949 ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่าง Akita Normal School Akita Mining College และ Akita Youth Normal School ปัจจุบันมีการเรียนการสอน 5 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรนานาชาติ สำนักวิชาการศึกษาและมนุษยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์วิศวกรรม และ 3 บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีจำนวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษากว่า 200 คน จาก 23 ประเทศ

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand/Akita

 1. Mr. Hisao  KIKUCHI (Special Advisor of Akita-Kingdom of Thailand Friendship Association)
 2. Mrs. Harue  KIKUCHI
 3. Mr. Takahiro SATO (Manager of the Hokuto Bank, Ltd. Bangkok Representative Office)
 4. Ms. Hisami  YAOITA (BRO Staff)
 5. Ms. Tanyalak Youkong (BRO Staff)
 6. Ms. Benjaporn  Chantaprasertwut (Interpreter)

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1. Assoc. Prof. Dr. Werapong  Pairsuwan, Rector of Suranaree University of Technology
 2. Asst. Prof. Dr.Wantana  Thinganjana, Dean of Institute of Nursing
 3. Assist. Prof. Dr.Naruemol  Singha-Dong, Interim Associate Dean, Academic Affairs
 4. Dr. Suparpit von Bormann, Head of  International Affairs Committee
 5. Dr. Kodchakon  Piasai, International Affairs Committee
 6. Mr. Pairat  Ritprasert, Head of Dean’s Office