ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2021

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกอาเซียนส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2021 โดยมีวัตถุประสงค์ในการค้นหานักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีความสามารถและมีผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในระดับภูมิภาคภายใต้แนวคิด “With wome’s strength and talent, the world Continue Reading

ผู้บริหาร ศกน. เข้าร่วมต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยในกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในกลุ่ม ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธก อาคารบรรณสาร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และร่วมต้อนรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยในกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประชุมร่วม Continue Reading

ขอเชิญนักศึกษา มทส. สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Covestro Innovation Design Contest

ขอเชิญนักศึกษา มทส. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Covestro Innovation Design Contest หรือ IDC เป็นโครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถด้านการคิดเชิงนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (World of Innovation Continue Reading