For SUT Thai Student

การออกหนังสือนำเพื่อประกอบการขอหนังสือรับรองการขอวีซ่า

นักศึกษา มทส. ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ การปฏิบัติงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านวัฒนธรรม การศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงานและการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เป็นต้น ประสงค์ให้ศูนย์กิจการนานาชาติออกหนังสือรับรองการตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) ถึงสถานทูต นักศึกษาสามารถขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://mis3.sut.ac.th/visa/login.php   ทั้งนี้นักศึกษาควรแนบเอกสารในระบบให้ครบถ้วน (.pdf หรือ .jpg) และขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 2 เมกะไบต์ (MB) ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง หนังสือเชิญจากหน่วยงานต่างประเทศ หนังสือรับรองจากผู้ให้ทุน เป็นต้น

visa-thai-student

ดาวน์โหลด

Return to Top