ขอเชิญนักศึกษา มทส. เข้าร่วม Shibaura Institute of Technology Online Course-Taking Program

ด้วย Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ Online Course-Taking Program เพื่อให้นักศึกษา (มทส.)ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเรียนออนไลน์ ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (Spring Semester) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 26 กรกฎาคม 2565 ภายใต้หลักสูตรต่างๆ เช่น Mechanical, Materials, Chemistry, Computer Science, Electrical, Electronics, Architecture, Civil and System ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจาก SIT จะได้รับการสนับสนุนค่าสมัคร จำนวน JPY15,000 โดยนักศึกษาที่สนใจจะต้องยื่นในสมัครในระบบออนไลน์ของ SIT และส่งเอกสารการสมัครเป็นไฟล์ PDF. ไปที่อีเมล์ hataikan@g.sut.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.shibaura-it.ac.jp/…/online_coursetaking.html
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ ผู้ประสานงาน
INBOX)https://www.facebook.com/sutcia

For SUT students, apply now!!!

Shibaura Institute of Technology Online Course-Taking Program

Application fee JPY15,000 will be supported by SUT if you got accepted with tuition fee waived. Study ONLINE in Shibaura Institute of Technology (SIT) Spring Semester: April 11, 2022 – July 26, 2022

More information: https://www.shibaura-it.ac.jp/…/online_coursetaking.html
After applied on the SIT’s online system, the student must submit a copy of all documents to hataikan@g.sut.ac.th
Submission deadline: February 25, 2022