ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย นำทีมเยือน มทส.

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ฯพณฯ นายเจฟฟรีย์ ดอยจ์ (Mr. Geoffrey Doidge) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย นำคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นทางการ

มทส. เป็นสถาบันอุมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของไทยที่มีพัฒนาการด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ การศึกษา การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะได้มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคแอฟริกาใต้มาอย่างแน่นแฟ้นกว่า10 ปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มทส. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Durban (DUT) ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งได้ทำการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพระหว่างสองสถาบันมาเป็นเวลานาน โดยได้รับการสนับสนุนประสานงานเป็นอย่างดีของสถานทูตทั้งสองประเทศ ความสำเร็จครั้งนี้ มทส. ได้รับการประสานงานผ่าน นายชาคีล โอริ (Mr. Shakeel Ori) ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Durban ที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศเข้าปฏิบัติงานจริงในองค์กรชั้นนำกว่า 15 คน ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของนักศึกษาทั้งสองแห่งที่จะต้องมีการปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ทุกเชื้อชาติ ที่ไหนก็ได้ทั่วโลก ประกอบกับ มทส. ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้นำระบบสหกิจศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา เตรียมความพร้อมของนักศึกษาป้อนสู่ตลาดแรงงานซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ กระทั่งได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ตั้งสำนักงาน WACE ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีผู้ก่อตั้ง เป็นผู้บุกเบิกให้เกิดระบบสหกิจศึกษาในประเทศไทย ทั้งได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ WACE ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายทั่วโลกอีกด้วย

 

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 การเยือน มทส. อย่างไม่เป็นทางการในวันที่สองของ ฯพณฯ นายเจฟฟรีย์ ดอยจ์ (Mr. Geoffrey Doidge) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายชาคีล โอริ (Mr. Shakeel Ori) ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Durban สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้ให้ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมของ มทส. ประกอบด้วย ผลงานวิจัย “โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว” บรรยายโดย รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ “ไก่เนื้อโคราช” โดย รศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี และระบบการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดย ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ โดยมีคณะผู้บริหาร มทส. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร

ในโอกาสนี้ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติ เข้าเยี่ยมชม ฟาร์มมหาวิทยาลัย โรงกำจัดขยะชีวมวลแบบครบวงจร และขึ้นหอสุรนภา ชมทัศนียภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมให้เกียรติรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะผู้บริหาร มทส. ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ::: ภาพข่าว :::