โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษาASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ สมัครทุนการศึกษาและวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้

  1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน
  2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน
  3. ทุนทำวิจัยระยะสั้น จำนวน 5 ทุน 

บุคลากร มทส. ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/3fnU6Hu  และกรอกเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนส่งกลับไปยังศูนย์กิจการนานาชาติ cia@g.sut.ac.th ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.