Welcome a cooperative Education student from Kannazawa, Japan

ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Yoshihiro David Kushima จาก Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางมาเข้าร่วมโครงการพัฒนาการใช้ชีวิติเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัทเวสเทรินส์ดิจิทัล บางประอิน

โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนภาษาไทย  รู้จักอาหาร และการใช้ชีวิตเบื้องต้นในประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ทำให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอีกด้วย

CIA SUT