ขอเชิญนักศึกษา มทส.ร่วมการแข่งขัน “Ambassador for a Day Contest” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. ขอเชิญนักศึกษา มทส.ร่วมการแข่งขัน “Ambassador for a Day Contest” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2564 จัดโดยสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย นักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการอัพโหลดวิดิโอความยาว 3 นาที ทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter YouTube Instagram ในหัวข้อ “social issue affecting women or girls in your community” และส่งลิ้งวิดิโอไปที่ AmbassadorForADayThailand@gmail.com ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/watch/?v=1027549244418382

SUT students participated in the Student Speech Competition organized by UNOSSC and UNESCAP.

 Suranaree University of Technology undergraduate student team wins the second place in the United Nation Office for South-South Cooperation Student Speech Competition on Triangular Cooperation for Sustainable Development at United Nations Convention Center (UNCC) Bangkok on 25th February 2020 There are 5 undergraduate student teams from 5 universities in Thailand participated, Continue Reading

1st SUT Global Entrepreneurship Camp

ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 SEDA ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติ และจาก สนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมที่เป็น Pilot Model สำหรับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและความเป็นสากลสำหรับนักศึกษา 1st SUT Global Entrepreneurship Camp ที่ กทม.และมทส. โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วม 36 คนจาก 7 ประเทศ และมีนักศึกษา มทส. จำนวน 35 คน มีนักเรียนจาก โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 17 คน Between the 1st and 7th August 2018, Student Entrepreneurship Development Academy (SEDA) with the financial support from the Continue Reading

นักศึกษามทส. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd UCUC ณ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2561 นักศึกษา มทส. จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd UCUC (UUM CMU USM International Students Conference) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ “Industry 4.0” นำเสนอผลงานงานวิชาการในที่ประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจากต่างประเทศทั้งด้านวิชาการและด้านวัฒนธรรม  ::: ภาพข่าว ::: รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้ นางสาวโชติกานต์ ทุ่งกลาง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นายธเนศพล เพ็งคุ่ย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นายสุวิจักขณ์ เจนปิยพงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์